Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Máy đầm cóc chạy xăng sử dụng động cơ chạy xăng.