Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Lạc hồng chuyên sản xuất máy trộn bê tông cưỡng bức, nh